Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı,
Yazı İşleri Müdürlüğü Sınav Konuları

ALAN KONULARI
A 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (5 soru)

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi:
Adalet Bakanlığı 6. Kısım 1. Bölüm

Ders Konularını Aç
BBakanlık Genelgeleri  (5 Soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- 16/1 sayılı CİGM Genelgesi-Kanun yararına bozma taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslar
 • 2- 63/2 sayılı DİABGM Genelgesi-Hukuki konularda uluslararası istinabe taleplerine uygulanacak esaslar (ekler hariç)
 • 3- 63/3 sayılı DİABGM Genelgesi-Hukuki alanda uluslararası adli tebligat işlemleri (ekler hariç)
 • 4- 69/2 sayılı DİABGM Genelgesi-Uluslararası ceza istinabe işlemlerinde adli makamlarımızca dikkat edilmesi gereken hususlar (ekler hariç)
 • 5- 69/3 sayılı UHDİGM Genelgesi- Cezai konularda uluslararası tebligat (ekler hariç)
 • 6- 79 Sayılı PGM Genelgesi - Resmi yazışma ve tebligat işlemlerinde uyulması gereken esaslar
 • 7- 104/1 sayılı HİGM Genelgesi-Mahkeme emanet paraları ile icra iflas dairelerince tahsis olunan paraların yatırılacağı bankalar ve icmal cetvelleri
 • 8- 107 sayılı HİGM Genelgesi-Zayi olan dosyaların yenilenmesi
 • 9- 109 sayılı HİGM Genelgesi-İdari yargıda açılan davalara ilişkin dilekçeler
 • 10- 124/1 sayılı BİDB Genelgesi-UYAP uygulamaları
 • 11- 128/1 sayılı DHDB Genelgesi-Arşiv hizmetleri
 • 12- 154/2 sayılı ADMHDB Genelgesi- Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun uygulanması
 • 13- 161 sayılı CİGM Genelgesi-Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin UYAP'ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi
 • 14- 168 sayılı SGB Genelgesi- Adli ve idari yargı faaliyet raporları

Ders Konularını Aç
CAdli ve İdari Yargı Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri ile Yargı Örgütü (4 Soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- Türk Yargı Sistemi (Yargı Kolları) (T.C. Anayasasının yargı bölümü)
 • 2- 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş ve Yetkileri Hakkında Kanun
 • 3- 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 4- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun Onuncu Kısmı

Ders Konularını Aç
D Bilgisiyar ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) (5 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 • 2- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. maddesi
 • 3- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesi
 • 4- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi
 • 5- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. maddesi
 • 6- Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Ders Konularını Aç
E Resmi Yazışma Kuralları (5 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Ders Konularını Aç
F Tebligat Hukuku (7 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • 2- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
 • 3- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Ders Konularını Aç
G Genel Hukuk Bilgisi (8 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümleri
 • 2- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1. kitap 1. kısım 1. Bölüm 2. Bölüm
 • 3- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 4. kitap 1. kısım, 1. Bölüm (TMK 683, 684, 685, 686, 687. maddeleri)
 • 4- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 1. kitabı
 • 5- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 1. bölümü
 • 6- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 6. bölüm 1. ayırım
 • 6- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm
 • 6- Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği

Ders Konularını Aç
Ğ 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu(5 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 1. kitap, 1. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 4. kısım; 5. kısım; 6. kısım, 3. kitap, 1. kısım, 2. bölüm, 3. bölüm, 5. bölüm, 2. kısım, 1. bölüm, 3. bölüm; 5. kitap, 2. kısım, 1. bölüm; 6. kitap, 1. kısım, 2. kısım, 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm; 7. kitap 1. Kısım

Ders Konularını Aç
H Kalem Mevzuatı ve Yargı Harçları (7 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- 492 sayılı Harçlar Kanununun 1. kısmı, 3. kısmı
 • 2- Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik
 • 3- Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler İle Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Ders Konularını Aç
I 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (6 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayırım, 4. ayırım, 6. bölüm; 2. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 3. kısım 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm, 4. bölüm, 5. bölüm, 2. ayırım; 4. kısım, 5. bölüm; 5. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm; 7. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 8. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm; 10. kısım, 1. bölüm, 2. bölüm

Ders Konularını Aç
İ İnfaz Hukuku (3 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 1. kitabının 1. kısmı, 2. kısmının 1. bölümü, 3. bölümü, 4. bölüm (madde 20); 2. kitap, 1. kısım, 1. Bölüm

Ders Konularını Aç
ALAN DIŞI KONULAR
J T.C. Anayasası (10 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- Genel Esaslar
 • 2- Temel Hak ve Ödevler
 • 3- Devletin Temel Organları

Ders Konularını Aç
K Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi - Ulusal Güvenlik (4 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- İnkilap Tarihi
 • 2- Atatürk İlkeleri
 • 3- Ulusal Güvenlik

Ders Konularını Aç
L Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat (4 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- Devlet Teşkilati İle İlgili Mevzuat

Ders Konularını Aç
M 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat (5 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İlgili Mevzuat

Ders Konularını Aç
N Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma İle İlgili Kurallar (5 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- Türkçe Dil Bilgisi ve Yazışma İle İlgili Kurallar

Ders Konularını Aç
O Halkla İlişkiler (4 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- Halkla İlişkiler

Ders Konularını Aç
Ö Etik Davranış İlkeleri (4 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- Etik Davranış İlkeleri

Ders Konularını Aç
P Bakanlık Merkez Teşkilatı (1 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- Bakanlık Merkez Teşkilatı

Ders Konularını Aç
R Adli ve İdari Yargıa Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri ile Yargı Örgütü (1 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- Adli ve İdari Yargı Adalet Komisyonlarının Yapısı ve Görevleri ile Yargı Örgütü

Ders Konularını Aç
S Ulusal Yargı Ağı ve Bilişim Sistemi (1 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- Ulusal Yargı Ağı ve Bilişim Sistemi

Ders Konularını Aç
Ş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (1 soru)

     İçeriğinde bulunan Konular;

 • 1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Ders Konularını Aç


www.guncelsinav.com | Since 2017 ~ 2022 | Copyright©GuncelSinav